Con el Maestro Xu Wei Han

Bagua Zhang

Competición en Oxford 2014

Wudang Kungfu en Oxford

Wudang Taijiquan

Wudang Taiji 13 con alumnos

Xuan Wu Quan (competición 2013)

Wudang Taiji en Sheffield

Kungfu Básico

Wudang Liang Yi

Wudang Taiji 28 (competición 2013)

Wudang Kungfu en Barcelona